ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยสยามทอยส์มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของสยามทอยส์ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับสยามทอยส์ คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น สยามทอยส์ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของสยามทอยส์ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสยามทอยส์ ดังต่อไปนี้

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสยามทอยส์

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสยามทอยส์ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของสยามทอยส์ ตรวจสอบอัตราต่าง ๆ ของสยามทอยส์ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสยามทอยส์ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่สยามทอยส์ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับสยามทอยส์ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากสยามทอยส์

สยามทอยส์สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสยามทอยส์ได้อย่างต่อเนื่อง สยามทอยส์อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสยามทอยส์ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของสยามทอยส์

สยามทอยส์อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับสยามทอยส์ และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของสยามทอยส์ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของสยามทอยส์นั้น สยามทอยส์อาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสยามทอยส์ โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยสยามทอยส์ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสยามทอยส์

 

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของสยามทอยส์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสยามทอยส์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่ การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากสยามทอยส์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว สยามทอยส์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่สยามทอยส์ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่สยามทอยส์แล้ว สยามทอยส์จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของสยามทอยส์

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของสยามทอยส์จะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่สยามทอยส์และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายังสยามทอยส์ สยามทอยส์จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและสยามทอยส์ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สยามทอยส์จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ สยามทอยส์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

  1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่สยามทอยส์ หรือ
  2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
  3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
  4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น สยามทอยส์อาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของสยามทอยส์ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ สยามทอยส์ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ

สยามทอยส์อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของสยามทอยส์ และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของสยามทอยส์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับสยามทอยส์ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของสยามทอยส์นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของสยามทอยส์ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่สยามทอยส์ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของสยามทอยส์ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของสยามทอยส์ด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส สยามทอยส์อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ / หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับสยามทอยส์อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว สยามทอยส์สงวนสิทธิ์ในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับสยามทอยส์ด้วย

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

สยามทอยส์จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

สยามทอยส์มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงินของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ สยามทอยส์ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย​​​